Избори 11 юли 2021

Избирателни секции в Регион Емилия-Романя в неделя, 11 юли 2021

·         Болоня на Piazza del Francia №1 – Почетно Консулство на Република България за Регион Емилия-Романя

·         Римини  на via Bidente 1/P

Работно време от 7,00 ч. до 20,00 ч.

Документи за гласуване

Българска лична карта, паспорт, военна карта (само за военнослужещите).

Гласуване със свидетелство за управление на МПС или временен паспорт не се допуска

Обръщаме ви внимание, че с Решение №122 от 25 май в раздел ІV „Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си“, т. 6, ЦИК потвърди, че ще важат следните условия за личните документи:

 “Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., като в тези случаи не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.”

Могат да упражнят правото си на глас не само избирателите, предварително регистрирали се за гласуване извън страната, но и всеки желаещ да гласува пълнолетен български гражданин в чужбина, имащ право на глас, като подаде пред СИК Декларация за гласуване извън страната – образец № 22-НС, попълнена в самата секция или предварително.

Начин на гласуване

В избирателната секция  съобразно закона член на СИК ще ви даде бюлетината за гласуване и ще ви опъти в кабината за гласуване.

Избирателната бюлетина трябва да бъде попълнена, както е посочено на модела, закачен пред избирателната секция, с поставяне на X или V в съответното квадратче само и изключително с дадената ви синя химикалка. Върху бюлетината не трябва да се поставят никакви други символи и знаци, в противен случай ще бъде обявена за невалидна.

На следния линк на Централната избирателна комисия можете да видите информативни видеоклипове за процведурата на гласуване: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video_subtitles

Сгънете бюлетината по показания начин и я поставете в избирателната кутия, разположена пред членовете на СИК.

Друга по-подробна информация за изборната процедура при нужда ще ви бъде дадена в самата секция от членовете на СИК.

Мерки за сигурност Ковид-19

На територията на Република Италия до 31 юли е в сила извънредна пандемична ситуация и независимо от товa, че Емилия-Романя се намира в бяла зона, с оглед ограничаване разпространението на Ковид-19 продължават да са в сила основните мерки за сигурност: социална дистанцираност, носене на маски на закрито, хигиена на ръцете.

По време на избирателната процедура достъпът в секцията ще бъде разрешен само един по един (температура не повече от 37,5°C) с правилно поставени предпазни маски, ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръцете и защитни калцуни за обувките, ще се съблюдава дистанцията между избирателите от поне 1,5 м в случай на евентуална опашка между дворната и входната врата на Консулството.